REGULAMIN USŁUG SZKOLENIOWYCH

PZI ARTCOM§ 1. Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez firmę Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki ARTCOM Roman Bocheński, 35-328 Rzeszów, ul. Rejtana 53a lok. 108H, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Zamawiając usługę, Zamawiający szkolenie potwierdza, że zapoznał się z opisem usługi znajdującym się na stronie internetowej www.artcom.edu.pl

lub z opisem przesłanym jako indywidualna oferta.
3. Zamawiając usługę, Zamawiający szkolenie potwierdza że zapoznał się z niniejszym Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez PZI ARTCOM

i akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

 

§ 2 Definicje


1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
2. PZI ARTCOM – firma z siedzibą w Rzeszowie, prowadząca działalnością szkoleniową, posiadająca nr NIP: 813-100-34-05 wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.18/00078/2018
3. Oferta – propozycja wykonania usług szkoleniowych skierowana do Zamawiającego, zawierająca zakres, warunki i koszt usługi szkoleń otwartych znajdująca się na stronie internetowej www.artcom.edu.pl 
4. Uczestnik – osoba która bierze udział w szkoleniu organizowanym przez PZI ARTCOM
5. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zgłosiła Uczestnika/ów do udziału w szkoleniu.
6. Szkolenie otwarte – usługa szkoleniowa dostępna dla określonej liczby miejsc, dla każdej zainteresowanej osoby, która prześle zgłoszenie w podanym terminie, zrealizowana zgodnie ze standardową ofertą.
7. Szkolenie zamknięte – usługa szkoleniowa organizowana dla grupy osób od jednego Zamawiającego, która jest realizowana w uzgodnionym indywidualnie terminie.


§ 3 Zgłoszenie i uczestnictwo w szkoleniach


1. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.artcom.edu.pl albo formularza przesłanego elektronicznie (e-mailem) przez PZI ARTCOM.
2. Przesyłając wypełnione zgłoszenie, Zamawiający zawiera umowę o świadczenie usług, której integralną część stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Szkolenia odbywają się w terminie i miejscu wskazanym przez PZI ARTCOM (szkolenia otwarte) lub uzgodnionym z Zamawiającym (szkolenia zamknięte).
4. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:
– dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, zgodnie z zasadami wskazanymi w punktach 1-3,
– potwierdzenie swojego uczestnictwa telefonicznie lub e-mailem w odpowiedzi na zapytanie ze strony PZI ARTCOM,
– uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanym przez PZI ARTCOM w sposób opisany w potwierdzeniu rezerwacji miejsca na szkoleniu.
5. PZI ARTCOM zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodnie z ofertą i zapewnić Uczestnikom odpowiednie materiały szkoleniowe.
6. Za realizację form ćwiczeń, zadania, tempo prowadzonego szkolenia odpowiada Wykładowca, dostosowując  je do tematu zajęć oraz możliwości grupy Uczestników.
7. PZI ARTCOM dołoży należytej staranności, aby szkolenie było przeprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i zrealizowało całość programu zajęć.

8. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
9. Po zakończeniu każdego szkolenia, Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia, wg aktualnie stosowanego wzoru i zgodne z ofertą.
10. PZI ARTCOM zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych, w tym także gdy liczba zgłoszeń jest mniejsza niż minimalna liczba Uczestników przewidziana w ofercie konkretnego szkolenia.

W przypadku odwołania szkolenia, którego wyłącznym organizatorem jest PZI ARTCOM,  zaproponowany zostanie inny termin jego realizacji.
11. PZI ARTCOM zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programów szkoleniowych oraz do zmiany osoby wykładowcy w czasie trwania szkolenia.
12. PZI ARTCOM zastrzega wszelkie prawa autorskie do własnych materiałów szkoleniowych, zabrania ich kopiowania i powielania oraz rozpowszechniania osobom trzecim. Wszelkie materiały szkoleniowe udostępnione w trakcie szkolenia przez PZI ARTCOM można wykorzystywać wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych.
13. PZI ARTCOM nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub nieścisłości w dostarczonych materiałach szkoleniowych oraz za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestników podczas szkolenia, które nie wynikają z bezpośredniego działania PZI ARTCOM.
14. PZI ARTCOM zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zgłoszeń kierowanych przez podmioty lub osoby, których udział naruszyłby interesy prowadzonej przez PZI ARTCOM działalności szkoleniowej.


§ 4 Ceny i warunki płatności


1. Zamawiający dokonuje płatności za szkolenie na konto bankowe PZI ARTCOM w terminie do 3 dni przed ogłoszonym terminem rozpoczęcia szkolenia. Płatność w formie przedpłaty najpóźniej na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia jest wymagana dla osób prywatnych.
2. Koszt wybranego szkolenia podany jest każdorazowo w ofercie szkolenia na stronie www.artcom.edu.pl lub zostaje przesłany elektronicznie do Zamawiającego przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
3. PZI ARTCOM zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania oferty poszczególnych szkoleń w każdym czasie. Zmiana cen lub oferty nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.
4. Zamawiający otrzymuje fakturę VAT po wpłynięciu opłaty za uczestnictwo w szkoleniu.


§ 5 Rezygnacja i postępowanie reklamacyjne


1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu przesyłając pismo w formie elektronicznej na adres mailowy PZI ARTCOM (artcom.rzeszow@wp.pl) lub osobiście w siedzibie firmy, w czasie nie krótszym niż 2 dni przed planowanym szkoleniem.
2. W przypadku rezygnacji w trakcie szkolenia, PZI ARTCOM w szczególnych wypadkach losowych może dokonać zwrotu opłaty w wysokości proporcjonalnej do liczby godzin szkolenia w których Uczestnik nie wziął udziału. PZI ARTCOM zwróci opłatę na konto bankowe Uczestnika w terminie do 7 dni od dnia prawidłowego zgłoszenia rezygnacji.
3. Uczestnik/Zamawiający ma prawo złożyć reklamację jeśli ma zastrzeżenia do realizacji świadczonych usług szkoleniowych.
4. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres siedziby PZI ARTCOM lub drogą mailową na adres artcom.rzeszow@wp.pl w terminie 7 dni od daty zakończenia realizacji szkolenia.
5. Reklamacja przesłana po wskazanym powyżej terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia, o czym Uczestnik/Zamawiający zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu/zamówieniu.
6. Reklamacja powinna zawierać:
– określenie terminu, miejsca i rodzaju szkolenia, którego reklamacja dotyczy,
– wskazanie argumentów na uzasadnienie zarzutów przekazanych w reklamacji,

– czytelny podpis zgłaszającego reklamację.


§ 6 Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki ARTCOM Roman Bocheński, 35-328 Rzeszów, ul. Rejtana 53a lok. 108H.
2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z roku 1997, nr 133, poz. 883), Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych osobowych w celu organizowania i realizacji szkoleń.
3. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych osobowych w czasie realizacji usługi, w celu realizacji zadań związanych z obsługą szkolenia i informowania o ofercie lub do terminu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania a także do wycofania zgody na ich przetwarzanie.


§ 7 Postanowienia końcowe


1. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie www.artcom.edu.pl oraz w siedzibie przedsiębiorstwa.

2. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie internetowej PZI ARTCOM.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory mogące wynikną z tytułu uczestnictwa w szkoleniu będą rozstrzygane polubownie przez obie strony, a w przypadku braku porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla PZI ARTCOM.

 

Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki ARTCOM

Ikona telefonu kontaktowego
Nasza poczta mailowa - ikona
Ikona dostępu do Facebooka

Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki

ARTCOM Roman Bocheński

ul. Rejtana 53a, lokal 108H

35-328 Rzeszów

 

Zadzwoń do nas

Tel. st. +48 17 852 34 03

Tel. kom. 509702290

Adres i siedziba

Napisz do nas

artcom.rzeszow@wp.pl

Nasze szkolenia

Na skróty

Logo Artcom - prowadzimy kursy języków obcych w Rzeszowie